CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011
Đăng ngày: 18/04/2012 12:31 pm

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Mã CK: VBH                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      *******

          Số : 06 CV-BH/TC-KT                                                 Tp. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2012                  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2011

Kính gửi: - Ủy ban chứng khóan Nhà nước

                        - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- Họat động của HỘI ĐỒNG QỦAN TRỊ :

            - Các cuộc họp Hội đồng qủan trị :

+-Ngày 22/04/2011, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010.

- Dự kiến kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2011

- Thông qua Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

- Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

+-Ngày 28/05/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà,

+- Ngày 14/06/2011 , Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 đã họp để bầu Chủ Tịch Quản trị. Ông Nguyễn Anh Dũng đã tái đắc cử vào chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa.

+-Ngày 19/08/2011, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011.

- Dự kiến kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh 06 tháng cuối năm 2011

- Thông qua Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2011 .

+-Ngày 28/10/2011, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011.

- Dự kiến kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý IV, năm 2011 và năm 2012.

- Tình hình SX-KD của Công ty CP TM DV Bình Minh năm 2010 và 09 tháng năm 2011.

- Tình hình công nợ của Công ty Tecco.

               - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Hàng tháng, hàng quý ; Ban Giám đốc đều Báo cáo kết quả họat động SX – KD và tình hình Công ty đến Hội đồng quản trị . Trên cơ sở so sánh việc thực hiện với Nghị quyết đã đề ra trong năm , Hội đồng qủan trị sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo kịp thời với Ban Giám đốc Công ty.

  • Thành phần tham dự cuộc họp :

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

01

Ô. Nguyễn Anh Dũng

CT.HĐQT

04

100%


02

Ô. Bùi Kim Khánh

Ủy viên

01

25%

Do hết nhiệm kỳ

03

Ô. Trần Thanh Lưu

Ủy viên

03

75%


04

Bà Lê Thị Ngọc Thủy

Ủy viên

04

100%


05

Ô. Nguyễn Thế Mạnh

Ủy viên

01

25%

Do hết nhiệm kỳ

06

Ô. Nguyễn Văn Thành

Ủy viên

04

100%


II- Các nghị quyết của HĐQT (tất cả các NQ phát sinh trong năm) :

STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

01

09/NQ/ BH-ĐHCĐ

28/05/2011

Nghi quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

III- Thay đổi thành viên HĐQT :

Ngày 28/05/2011 đã tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2011, bầu ra HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm danh sách như sau :

+ HĐQT :

1. Ông NGUYỄN ANH DŨNG - CHỦ TỊCH

2. Ông TRẦN THANH LƯU - ỦY VIÊN

3. Ông NGUYỄN VĂN THÀNH - ỦY VIÊN

4. Bà LÊ THỊ NGỌC THỦY - ỦY VIÊN

+ BKS :

1. Bà TRẦN THỊ NGỌC THẢO - TRƯỞNG BAN

2. Bà HÀ THỊ PHƯƠNG - ỦY VIÊN

3. Ông NGUYỄN VĂN TRÃI - ỦY VIÊN

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan : ( Không có)

V- Các vấn dề cần lưu ý khác : ( Không có)

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                         ( Đã ký)

                                                                                Nguyễn Anh Dũng

Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2010 (21/05/2009)
 + Quyết địng đầu tư dự án (25/01/2008)
 + Biên Bản Bầu Chủ Tịch HĐQT (14/06/2011)
 + Biên Bản ĐHCĐ 2011 (13/06/2011)
 + Biên bản kiểm phiếu (25/01/2008)
 + Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính 2009 (27/04/2010)
 + Quy Chế Quản Trị Công Ty VBH (16/04/2009)
 + Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS (17/06/2011)
 + Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Công ty (21/05/2009)
 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010)