CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Quyết địng đầu tư dự án
Đăng ngày: 25/01/2008 08:16 am

           

BỘ CÔNG THƯƠNG

TỔNG C.TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VN

C.TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

***
Số :_  472     _QĐ/BH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thnh phố HCM,ngày 23 tháng 11  năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

( Về việc quyết định đầu tư dự án )

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

--------------
 

            Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

            Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TCCB ngày 31 thng 01 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp ( nay là Bộ Công thương ) về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Điện tử Bình Hòa;

            Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 15 tháng 12 năm 2005;

            Căn  cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

            Nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty.

            Căn cứ biên bản kiểm phiếu tham khảo cổ đông ngày 22/11/2007.

            Căn cứ tờ trình của Giám đốc Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa về việc tham gia hợp tác đầu tư xây dựng với Cty Tecco ( tờ trình số : 102 /TTr-TCLĐ ngày 23 tháng 11 năm 2007 ).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 :  Đồng ý để Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa tham gia hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới TECCO thực hiện dự án xây dựng Chung cư cao cấp Linh Đông, tại KP 7, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

            Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 175.000.000.000 đ ( một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng ), Công ty CP Điện tử Bình Hòa góp 45% ( bốn mươi lăm phần trăm ).

 

Điều 2:  Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức bộ máy để hợp tác với Công ty TECCO đảm bảo bảo tồn vốn đầu tư và điều hành thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao.

 

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị Phòng, Ban, Chi nhánh, phòng Quản lý dự án, Giám đốc Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa thi hành Quyết định này.

 
 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

       Chủ tịch

 Nơi nhận :

- Như điều2.

- Lưu VT, TCLĐ.

 

 

 
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Biên Bản Bầu Chủ Tịch HĐQT (14/06/2011)
 + Biên Bản ĐHCĐ 2011 (13/06/2011)
 + Biên bản kiểm phiếu (25/01/2008)
 + Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính 2009 (27/04/2010)
 + Quy Chế Quản Trị Công Ty VBH (16/04/2009)
 + Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS (17/06/2011)
 + Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Công ty (21/05/2009)
 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011)
 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)