CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010
Đăng ngày: 14/05/2010 04:09 pm

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    *******                                                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                      
           Số :  08 NQ/2010/BH-ĐHCĐ

                                                                                                              Tp. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA


 

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các quy định của Pháp luật.

-         Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần  điện tử Bình Hòa.

-         Danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp và biểu quyết chốt sổ cổ đông Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa tại ngày 16/04/2010 do Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội 314 cổ đông và 05 tổ chức  bằng 2.900.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

Tổng số cổ đông đến dự họp và ủy quyền dự họp có mặt trước giờ khai mạc đại hội: 130cổ đông và đại diện  2.697.800 cổ phiếu dự họp, chiếm: 93,03% tổng số cổ phần của công ty.

 

        QUYẾT NGHỊ

*- Điều 01 : Thông qua Báo cáo họat động của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2009 ( Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán ) với những nội dung chủ yếu như sau:

-         Tổng Doanh thu                                                          :     71.302.251.123 đồng

-         Tổng chi phí chung                                                     :     68.236.502.220  đồng

-         Tổng lợi nhuận trước thuếTNDN                               :      3.065.748.903 đồng

-         Lợi nhuận sau thuế TNDN                                          :     2.226.628.728 đồng

   (Đươc ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết :     100 %)

*- Điều 02 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  2010 :

1/ Kế hoạch SXKD năm 2010:

    * Tổng doanh thu:                                                         71.667 triệu  đồng
    * Tổng lợi nhuận trước thuế:                                         3.200 triệu  đồng
    * Tỷ lệ  cổ tức dự kiến                                                   7.5% vốn điếu lệ

2/Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính : Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

                    ( Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết:   100 %).

  *- Điều 03 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2009

                   ( Đươc ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết :      100%)

*- Điều 04 : Thông qua Báo cáo tài chính năm   2009  đã được kiểm tóan

             ( Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết :     100 %)

*- Điều 05 : Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức  năm 2009

 *- Lợi nhuận sau thuế                                                        :  2.226.628.728đồng

  - Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá năm

    năm 2008 chuyển sang                                                  :       75.312.291 đồng

*- Lợi nhuận được phân phối                                             :   2.301.941.019 đồng

  - Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển                                      :      230.194.000 đồng

  - Chi trả cổ tức cho cổ đông (6% vốn điều lệ)                  :   1.740.000.000 đồng

  - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( phần còn lại )             :       331.747.019  đồng.

             ( Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết :    100  %)

*- Điều 06 : Thông qua thù lao của HĐQT, BKS:

6.1- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng qủan trị và Ban kiểm sóat năm 2009 :

                  - Năm 2009: Tổng chi trả thù lao Thành viên Hội đồng qủan trị và Ban Kiểm   soát : 97.200.000đồng

6.2 - Kế họach chi trả thù lao Hội đồng qủan trị và Ban kiểm sóat năm 2010 :

                  - Tổng số tiền dự kiến chi trả : 97.200.000 đồng – Trong đó :

         + Phụ cấp của HĐQT ( 05 thành viên)  :        66.000.000 đồng.

         + Phụ cấp của BKS ( 03 thành viên)     :      31.200.000 đồng

             ( Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết :    100  %)

*- Điều 07 : Bầu  bổ sung Bà Lê Thị Ngọc Thủy là thành viên HĐQT thay cho  Ông Nguyễn Văn Bảo   xin miễn nhiệm chức danh Ủy viên  HĐQT với lý do chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ .

( Được ĐHCĐ bầu với số phiếu bầu chọn đạt   98,85 %)

*- Điều 08 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai phương hướng nhiệm vụ , kế họach sản xuất kinh doanh năm 2010, cùng với những công tác khác  đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

            Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 07/05/2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

                                                                                T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                                              Chủ tịch HĐQT

 
                                                                                                  ( ĐÃ KÝ)

                                                                                                          
                                                                                         NGUYỄN ANH DŨNGBản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011)
 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010 (27/04/2010)
 + Thành Viên Taiwantrade (28/12/2012)