CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Biên Bản Bầu Chủ Tịch HĐQT
Đăng ngày: 14/06/2011 12:18 pm

TỔNG CTY CP ĐIỆN TỬ &THVN                                   CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         ---o0o---                                                                                     ---o0o---

 

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

 

I/ THỜI GiAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Thời gian:  Vào lúc ……09…….. giờ……30……... Ngày 14 tháng 06 năm 2011

2/ Địa điềm:  Tại Phòng họp số 3 Công ty CP Điện Tử Bình Hòa

                          204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp. HCM

3/ Thành phần tham dự:         1/ Ông  Nguyễn Anh Dũng

                                                   2/ Ông NguyễnVăn Thành

                                                   3/ Ông  Trần Thanh Lưu

                                                   4/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

         Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  ngày 28 tháng 05 năm 2011 của Công ty Cp Điện Tử Bình Hòa, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 bao gồm:

                                    1/ Ông  Nguyễn Anh Dũng

                                    2/ Ông NguyễnVăn Thành

                                    3/ Ông  Trần Thanh Lưu

                                    4/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy

         Sau khi xem xét và cân nhắc. Hội đồng Quản trị thống nhất đế cử Ông Nguyễn Anh Dũng  vào vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa.

Hội đồng Quản trị tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

-         Số phiếu phát ra:     04

-         Số phiếu thu vào:    04

-         Số phiếu tán thành    0

-         Số phiếu có ý kiến khác:   0

 Kết quả trúng cử : Hội đồng Quản trị nhất trí  100.%  bầu Ông Nguyễn Anh Dũng Vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị  nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty Cp Điện Tử Bình Hòa

         Cuộc họp kết thúc vào lúc ………10……. Giờ……30……cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Xác nhận chữ ký                                                               Ký tên

1/Ông  Nguyễn Anh Dũng                                                   (Đã ký)                                  

2/Ông  Trần Thanh Lưu                                                        (Đã ký)                                  

3/Ông NguyễnVăn Thành                                                    (Đã ký)                                  

4/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy                                                       (Đã ký)                                  

 
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Biên Bản ĐHCĐ 2011 (13/06/2011)
 + Biên bản kiểm phiếu (25/01/2008)
 + Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính 2009 (27/04/2010)
 + Quy Chế Quản Trị Công Ty VBH (16/04/2009)
 + Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS (17/06/2011)
 + Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Công ty (21/05/2009)
 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011)
 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010 (27/04/2010)