CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Biên Bản ĐHCĐ 2011
Đăng ngày: 13/06/2011 12:32 pm

TỔNG CTY CP ĐIỆN TỬ &THVN             CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            ---o0o---                                                                              ---o0o---

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

 

-         Tên Công ty :         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-         Địa chỉ :    204 Nơ Trang Long – Phường 12- Q.Bình Thạnh – Tp. HCM.

-         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :  4103004312

-         Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành  phố Hồ Chí Minh.

 

Thời gian Đại hội :             Vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 05 năm 2011 .

Điạ điểm tổ chức :                   Tại Hội trường Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa .

Địa chỉ:                  204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Q.Bình Thạnh – Tp. HCM.

Chương trình và nội dung cuộc họp:  Có chương trình cuộc họp đã được cổ đông thông qua kèm theo Biên bản này.

 Chủ tọa đoàn:

1.       Ông Nguyễn Anh Dũng          Chủ tịch HĐQT Cty _ Phó Tổng GĐ TCTy- Chủ tọa đại hội

2.      Ông Nguyễn Văn Thành        Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT Cty. 

3.      Bà Lê Thị Ngọc Thủy            Kế toán trưởng Công ty, thành viên HĐQT Cty.  

 Thư Ký:

1.      Bà Đặng Thị Bảo Châu               Nhân viên phòng QA-Công ty

2.      Ông  Nguyễn Vi Tường Thuyết  Quản Đốc PX3- Công ty

         Tóm tắt diễn biến và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

 

I/ Diễn biến tại Đại hội:

 

-          Số cổ đông tham dự Đại hội: 135 cổ đông, tương ứng với tổng số  2,748,200 cổ phiếu  biểu quyết / 2.900.000 cổ phiếu,  chiếm tỷ lệ: 94,77 %

-         Ông Nguyễn Văn Thành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 ( Kèm theo văn kien Đại hội cổ đông năm 2011).

-         Ông Nguyễn Anh Dũng báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010      ( Kèm theo văn kiện Đại hội cổ đông năm 2011).

-         Bà Lê Thị Ngọc Thủy đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 ( Kèm theo văn kiện Đại hội cổ đông năm 2011).

-         Trưởng Ban kiểm soát - Trần Thị Ngọc Thảo trình bày báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010 và báo cao của Ban kiểm soát năm 2010( Kèm theo văn kiện đại hội)

-         Bà Lê Thị Ngọc Thủy báo cáo thù lao và thưởng năm 2010 của HĐQT và Ban Kiểm Soát , dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2010. ( Kèm theo văn kien Đại hội cổ đông năm 2011).

-         Ông Nguyễn Văn Thành đđọc tờ trình về việc ph duyệt mức th lao của HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 ( Kèm theo văn kien Đại hội cổ đông năm 2011).

-         Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội Đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

 

·        Ông Nguyễn Anh Dũng công bố danh sách ứng cử và đề cử vào HĐQT và Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2011 – 2015 :

-         Các ứng cử viên Hội đồng quản trị (Danh sách kèm theo):


      + NGUYỄN ANH DŨNG

      + BÙI KIM KHÁNH

      + NGUYỄN VĂN THÀNH

      + LÊ THỊ NGỌC THŨY

      + TRẦN THANH LƯU


-         Các ứng cử viên Ban kiểm soát (Danh sách kèm theo):


      + HÀ THỊ PHƯƠNG

      + TRẦN THỊ NGỌC THẢO

      + NGUYỄN VĂN TRÃI     


-         Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành           : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến     : 0

                 + Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0


       -    Ông Nguyễn Anh Dũng công bố danh sách 06 thành viên trong ban bầu cử và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% chấp thuận bao gồm :

1. Ông :             Bùi Đăng Huy                                     Trưởng ban

2. Ông :             Lâm Minh Minh                                  Ủy viên

3. Ông :             Nguyễn Văn Thà                                 Ủy viên

4.Ông:               Lê Thanh Tùng                                    Ủy viên

5. Bà :                Trần Thị Kiều Oanh                            Ủy viên

6. Bà :                Huỳnh Thị Mộng Hiền                         Ủy viên

 

·        Ông Bùi Đăng Huy công bố Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu dồn phiếu đã được Đại hội trù bị thông qua:

-         Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành           : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến     : 0

             + Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0

·        Kết quả Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (lần 1):

-         Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

NGUYỄN ANH DŨNG

67,4%

2

TRẦN THANH LƯU

209,5%

3

NGUYỄN VĂN THÀNH

102,3%

 

·        Kết quả Bầu cử các thành viên Ban kiểm soát (lần 1):

-         Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

NGUYỄN VĂN TRÃI

85,3%

 

Và danh sách những người không trúng cử  lần 1 có kết quả như sau:

-          Hội đồng quản trị với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

BÙI KIM KHÁNH

53,2%

2

LÊ THỊ NGỌC THŨY

63,6%


-         Ban kiểm soát với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

HÀ THỊ PHƯƠNG

61,4%

2

TRẦN THỊ NGỌC THẢO

62,8%

 

  Ý kiến cổ  đông về công tác bầu cử lần 2:

            Bà Đỗ Thị Tuyết Mai :

             Với kết quả trên thì đề nghị thành viên HĐQT chỉ là 03 người là được.

             Bà Trần Thị Ngọc Thảo:  

             Trong điều lệ hoạt động của công ty đã có quy định thành viên HĐQT phải

              là 05 người .                                                                                                                                    

              Ông Trần Thanh Lưu:  

       Theo quy định HĐQT là có thành viên từ 03 trở lên và không quá 11 thành viên vì vậy vẫn có thể xem xét việc thành viên là 03 người. Tuy nhiên do quy chế bầu cử đã có thì phải thực hiện theo.

      Ông Nguyễn Anh Dũng : Căn cứ theo quy chế bầu cử đã đề ra việc các thành viên chỉ trúng cử khi có từ 65% trở lên vì vậy sau khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông , chủ tọa đoàn sẽ cho tiến hành việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát  lần 2 .

      Danh sách cụ thể như sau:

-         Các ứng cử viên Hội đồng quản trị lần 2 (Danh sách kèm theo):

      + BÙI KIM KHÁNH

      + LÊ THỊ NGỌC THŨY

-         Các ứng cử viên Ban kiểm soát lần 2 (Danh sách kèm theo):

      + HÀ THỊ PHƯƠNG

      + TRẦN THỊ NGỌC THẢO

·        Kết quả Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (lần 2):

-         Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

LÊ THỊ NGỌC THŨY

138,3%

 

·        Kết quả Bầu cử các thành viên Ban kiểm soát (lần 2):

-         Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

TRẦN THỊ NGỌC THẢO 

145,6%

 

Và danh sách những người không trúng cử  lần 2 có kết quả như sau:

-          Hội đồng quản trị với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

BÙI KIM KHÁNH

59,1%

-      Ban kiểm soát với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

HÀ THỊ PHƯƠNG

51,7%

 

Ý kiến cổ  đông về công tác bầu cử lần 3:

        Bà Đỗ thị Tuyết Mai :  

Sau hai lần bầu cử nếu với kết quả đã có thì đề nghị thành viên HĐQT là 04 người, không bầu cử lần 03.

       Ông Bùi Kim Khánh :  

Trong điều lệ hoạt động của công ty cũng như trong công tác điều hành chung thì thành viên HĐQT phải là 05 người , do đó đề nghị phải bầu cử lần 03.

         Ông Dương Trung Dũng:  

Thành viên HĐQT là 04 người vẫn hoạt động được vì vậy đề nghị không bầu cử lần 03 và năm sau thì Đại hội xem xét việc bầu bổ sung thành viên nếu cần thiết.

        Bà Trần Thị Ngọc Thảo:  

Thành viên ban kiểm soát phải là đảm bảo đúng 03 người vì vậy đề nghị bầu cử lần 03.

  Ông Nguyễn Anh Dũng : Hiện nay thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đều bị thiếu 01 người vì vậy căn cứ quy chế việc bầu cử tiếp tục sẽ do Đại hội và chủ tọa đoàn quyết định. Như vậy sau khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông chủ tọa đoàn sẽ cho tiến hành việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát  lần 3 .

      Danh sách cụ thể như sau:

-         Các ứng cử viên Hội đồng quản trị lần 03 (Danh sách kèm theo):

      + BÙI KIM KHÁNH

 -    Các ứng cử viên Ban kiểm soát lần 03 (Danh sách kèm theo):

       + HÀ THỊ PHƯƠNG

·        Kết quả Bầu cử các thành viên Ban kiểm soát (lần 3):

-         Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

 HÀ THỊ PHƯƠNG

80,8%

 

Và danh sách những người không trúng cử  lần 3 có kết quả như sau:

-          Hội đồng quản trị với tỷ lệ như  sau:

STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

BÙI KIM KHÁNH

64,5%

 

Với kết quả bầu cử lần 03 đã có đại hội cổ đông đã không tiến hành bầu cử nữa và thống nhất với danh sách nhân sự của Hội đồng quản trị là 04 thành viên và ban kiểm soát là 03 thành viên. 

So với qui định tại Điều lệ Cơng ty thì Hội đồng quản trị cịn thiếu 01 thnh vin. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đề xuất phương án bổ sung với đại hội đồng cổ đông trong qu trình điều hành nhiệm kỳ mới.

Các kết quả bầu có biên bản kèm theo.

-   Danh sách thành viên Hội đồng quản trị NK 2011-2015 như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

NGUYỄN ANH DŨNG

67,4%

2

TRẦN THANH LƯU

209,5%

3

NGUYỄN VĂN THÀNH

102,3%

4

LÊ THỊ NGỌC THỦY

138,3%

 

-     Danh sách thành viên Ban Kiểm soát NK 2011-2015 như  sau:


STT

Họ và tên

Tỷ lệ tán thành

1

TRẦN THỊ NGỌC THÃO

145,6%

2

HÀ THỊ PHƯƠNG

80,8%

3

NGUYỄN VĂN TRÃI

85,3%

        
         -  Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

-         Đại hội nhất trí thù lao cho Hội đồng quản trị (05 thành viên) một năm nhiệm kỳ 2011 – 2015 là : 96.000.000 đ, trong đó thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 24.000.000 đ, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 72.000.000 đ.

-         Đại hội nhất trí thù lao cho Ban kiểm soát (03 thành viên) một năm nhiệm kỳ 2011 – 2015 là : 49.200.000 đ, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 18.000.000 đ, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 31.200.000 đ.

 

II/ Ý kiến phát biểu tại đại hội:

  Ông Nguyễn Thế Mạnh :

Tổng Công ty CP ĐT&TH VN nên cử những người đại diện phần vốn là những người điều hành trực tiếp tại đơn vị để gắn liền trách nhiệm và quyền hạn với hiệu quả của đơn vị .

Ông Trần Thanh Lưu:    

* Nhất trí với các báo cáo đã trình trước đại hội và đánh giá sự nỗ lực của Công ty rất cao nên đã có thành tích tốt nhất trong những năm qua khi năm 2010 nền kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục sau thời kỳ khủng hoảng năm 2008-2009.

* Việc xúc tiến khai thác hiệu quả của diện tích tại 204 NTL là chậm. Đối với việc phối hợp VTB Tân Bình để hợp khối hai khu đất của hai công ty theo quan điểm cá nhân là không nên hợp tác vì sẽ xảy ra nhiều phức tạp đối với dự án lớn sau này nhất  là trước đây các cơ quan quản lý nhà nước đã không tán thành phương án này. Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới nên có quyết sách phù hợp cho vấn đề này .

Ông Nguyễn Anh Dũng :

Công ty chỉ thực hiện việc phối hợp VTB Tân Bình để nghiên cứu thiết kế hợp khối, qua đó sẽ có sự đánh giá so sánh lựa chọn với những nghiên cứu trước đây. Hiện nay HĐQT chưa có quyết định nào cho việc hợp khối công ty với VTB. Khi nào có phương án chính thức về việc khai thác diện tích đất thì sẽ trình Đại hội cổ đông quyết định.

Ông Trần Thanh Lưu: 

Bình Hòa nên độc lập chủ trì dự án tiến khai thác hiệu quả của diện tích tại 204 NTL, về các thủ tục hồ sơ thì có thể giao cho TECCO thực hiện.

Ông Dương Trung Dũng:

* Đề nghị các văn bản báo cáo nên gửi trước 01 tuần và trong đại hội nên dành nhiều thời gian cho việc thảo luận đóng góp .

* HĐQT mới nên nghiên cứu bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh ngoài ngành nghề Điện tử truyền thống để kinh doanh tạo thêm lợi nhuận .

* Nếu trong kinh doanh cần vay vốn thì nên sử dụng tài sản đang có để sử dụng cho những dự án kinh doanh khả thi.

Ông Nguyễn Văn Thành:

*Các văn bản đều được gửi đến các Cổ đông lớn trước 10 ngày. Những văn bản này cần phải được đọc trước Đại hội để sau đó có biểu quyết thông qua . Tiếp thu ý kiến này chủ tọa đoàn sẽ nghiên cứu cho đại hội năm sau, tuy nhiên trong chương trình đại hội vẫn đảm bảo một thời gian nhất định cho việc thảo luận đóng góp.

* Công ty đã thực hiện việc đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh bên cạnh ngành nghề Điện tử .

* Việc vay vốn ngân hàng thì Công ty đã có những bước chuẩn bị và được Ngân hàng cấp hạn mức, khi nào có các Dự án khả thi và đạt hiệu quả thì có thể thực hiện ngay, nhưng cần lưu ý đến lãi suất Ngân hàng hiện nay rất cao .

 Bà Đỗ Thị Tuyết Mai : Góp ý bằng văn bản cho đại hội trong đó gồm một số ý kiến đề nghị như sau:

* Bỏ mục thưởng cho Ban quản lý điều hành.

* Thù lao HĐQT , BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 không tăng.

* Chủ tịch HĐQT không nên để đại hội biểu quyết 02 vấn đề này vì ai lại bỏ phiếu để nâng cao quyền lợi của mình trong khi cuộc sống của cổ đông, của người lao động nói riêng và của công ty nói chung còn rất nhiều khó khăn.

* Do cuộc sống cổ đông chúng tôi còn khó khăn và thời buổi giá cả luôn biến động ảnh hưởng nhiều đến đời sống chúng tôi đề nghị họp Đại hội cổ đông các năm sau nên tổ chức vào đầu tháng 04 hàng năm.

* Mức chi cổ tức cho năm 2010 là 12% thay vì 10%. Điều này không ảnh hưởng gì đến năm 2011 cả, vả lại do nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá nên lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 đã là hơn 2tỷ 263.

Ông Nguyễn Văn Thành:

* Việc phân tích các số liệu phải được đánh giá trên sự chuẩn mực của nguyên tắc kế toán & phương thức hạch toán để từ đó có sự đánh giá chính xác các báo cáo cũng như việc đưa ra kiến nghị góp ý.

* Phải đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng hài hòa giữa người lao động & các cổ đông .

* Trong năm qua Công ty đã có sự thay đổi phương thức trả lương mới từ ma trận cũ là 9 X 9 chuyển sang ma trận mới là 7 X 7 trên quan điểm là điều chỉnh lại hệ số giữa các bậc/ngạch và thực hiện tăng bậc lương ở công ty theo định kỳ và công ty sẽ  tiếp tục xem xét để điều chỉnh ngày càng phù hợp.

Ông Nguyễn Anh Dũng:

* Công ty sẽ phấn đấu hơn nữa trong năm 2011 nhưng việc trả cổ tức phải trên nguyên tắc là đảm bảo hài hòa quyền lợi người lao động tại công ty và quyền lợi của cổ đông.

* Nên có sự nhìn nhận khách quan về mức lương ở từng vị trí từ cấp cao là lãnh đạo cho đến công nhân phải có hệ số thích hợp để kích thích cũng như phát huy năng lực và gắn trách nhiệm cho từng vị trí.

 

  III/ Phần biểu quyết của cổ đông:

-         Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 :  Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

-         Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 : Tỷ lệ biểu quyết  100 % tán thành

-         Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2010 : Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành

-         Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiễm toán : Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành

-         Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010: Tỷ lệ biểu quyết 99,9.% tán thành.

-         Biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT, BKS : Tỷ lệ biểu quyết 99,9.% tán thành.

 

         Biên bản này đã được lập xong và đã thông qua trước Đại hội.

         Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa kết thúc vào lúc 13giờ 30 phút cùng ngày.

 

            Thư ký 1                                     Thư ký 2                                 Chủ tọa Đại hội

                   ( Đã ký)                                                        ( Đã ký)                                                            ( Đã ký)

 

Đặng Thị Bảo Châu                Nguyễn Vi Tường Thuyết       Nguyễn Anh Dũng

 
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Biên bản kiểm phiếu (25/01/2008)
 + Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính 2009 (27/04/2010)
 + Quy Chế Quản Trị Công Ty VBH (16/04/2009)
 + Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS (17/06/2011)
 + Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Công ty (21/05/2009)
 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011)
 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010 (27/04/2010)
 + Thành Viên Taiwantrade (28/12/2012)