CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010
Đăng ngày: 27/04/2010 04:23 pm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ  BÌNH HÒA
 
Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
 
Điện thoại : 08-35160847/08-38432472. Fax : 08-38432460
 

THÔNG BÁO

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

---o0o---

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa trân trọng Thông báo và kính mời Qúy cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty như sau :

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :
 

      1. Thời gian họp : 08g00 ngày thứ sáu 07/05/2010.

2. Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa – Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM.

3. Thành phần tham dự : Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa có tên trong danh sách cổ đông ngày 16/04/2010.

 

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :
 

1.      Báo cáo kết qủa SXKD năm 2009 & dự thảo kế hoạch SXKD năm 2010.

2.      Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009.

3.      Báo cáo của  Ban kiểm soát.

4.      Báo cáo của Công ty kiểm toán.

5.      Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009.

6.      Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

7.      Các vấn đề khác có liên quan.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI :
 

Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến nội dung đại hội sẽ được thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2010 sẽ được đăng trên Website của Công ty : www.viettronics-binhhoa.com.

 

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI :
 

1. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Qúy cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức Đại hội của Công ty. Nếu Qúy cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền (theo mẫu ủy quyền) và gửi hoặc fax tới Công ty trước 16g00 ngày 04/05/2010. Người liên hệ : cô Tường Thúy, điện thoại : 35160847/0979796064, e-mail :thuy@viettronics-binhhoa.com.

 

2. Khi đi tham dự Đại Hội, Qúy cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, phiếu đăng ký tham dự, giấy ủy quyền ( nếu là người được ủy quyền ) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

 

Thông báo này thay cho Thư mời .

Trân trọng thông báo và kính mời !

 

                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                              ( Đã ký )

 

                                                                                               NGUYỄN ANH DŨNG
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Thành Viên Taiwantrade (28/12/2012)