TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông tin khác

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Dự thảo kế hoạch XNK năm 2020


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Dự thảo kế hoạch doanh thu năm 2020
 + Kế hoạch doanh thu và chi phí năm 2020
 + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019
 + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019
 + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019
 + Báo cáo hoạt động BKS năm 2019
 + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Dũng
 + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguễn Văn Thành
 + Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thành
 + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT