TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông Tin Khác

BC QT và thường niên năm 2021

Quy chế và diều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Điều lệ sửa đổi bổ sung Công ty năm 2014


Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014


Biên bản họp ĐHCĐ năm 2014


Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2014


Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty năm 2014


Tờ trình ủy quyền sử dụng đất cho HĐQT năm 2014


Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và dự thảo kế hoạch năm 2014


Chương trình ĐHCĐ năm 2014