TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông tin khác

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Giấy đề cử và lý lịch HĐQT của Bà Nguyễn Thị Yến


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Quyết định của TECCO cử người đại diện vốn góp
 + Tờ trình bầu bổ sung BKS
 + Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS
 + Đơn xin từ nhiệm TV BKS của Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
 + Đơn xin từ nhiệm HĐQT của Ông Trần Hải Minh
 + Tờ trình miễn nhiệm Ông Trần Hải Minh
 + Qui chế làm việc ĐHCĐ 2019
 + Báo cáo KQ thực hiện SXKD năm 2018 & dự kiến năm 2019
 + Dự thảo KH SXKD, doanh thu chi phí năm 2019
 + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & dự kiến năm 2019