TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Qui chế làm việc ĐHCĐ 2019


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Báo cáo KQ thực hiện SXKD năm 2018 & dự kiến năm 2019
 + Dự thảo KH SXKD, doanh thu chi phí năm 2019
 + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & dự kiến năm 2019
 + Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập 2018
 + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018
 + Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 + Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2018 & dự kiến năm 2019
 + Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt KH-SXKD năm 2019
 + Tờ trình BKS chọn kiểm toán độc lập
 + Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty