TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Báo cáo KQ SXKD 2016 và dự thảo KHSX 2017


Báo cáo hoạt động HĐQT 2016 và phương hướng 2017


Báo cáo kiểm toán độc lập 2016


Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán 2016


Báo cáo hoạt động BKS 2016 và phương hướng 2017


Tờ trình thù lao HĐQT- BKS 2016 và dự kiến 2017


Tờ trình dự kiến phân phối chia lợi nhuận, cổ tức 2016


Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt KHSXKD 2017