TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN SẢN XUẤT
 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.28 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.28 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Hệ Thống QLCL 9001:2015

GIỚI THIỆU  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 

                      I.      Nhận thức tầm quan trọng về việc xây dựng HTQLCL

·        Xu hướng toàn cầu hóa về thương mại, nhiều rào cản kỹ thuật được đặt ra: Yêu cầu công ty phải có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9000,  ISO 14000, . . .

·        Để tồn tại và phát triển.

                 II.      Xây dựng, đào tạo và áp dụng HTQLCL ISO

·        Năm 1998, Công ty gởi một số Cán bộ chủ chốt đi đào tạo HTQLCL ISO 9002:1994, về đánh giá chất lượng nội bộ và soạn thảo văn bản hệ thống . . .
·        Mời Giảng viên bên ngoài đến công ty đào tạo về “Các yêu cầu của HTQLCL ISO “ cho Lãnh đạo Công ty và Cán bộ quản lý các đơn vị Sản xuất.
·        Phổ biến & giải thích Chính sách Chất lượng, các yêu cầu cơ bản của HTQLCL cho toàn thể CB-CNV toàn Công ty .
·        Hoàn tất và ban hành toàn bộ văn bản Hệ thống QLCL, phổ biến đến từng Cán bộ, CNV trong tòan Công ty để nắm bắt và áp dụng.
·        Sau nhiều lần tư vấn và đánh giá của tổ chức BVQI, Công ty được cấp giấy chứng nhận số 60186 HTQLCL phù hợp với ISO 9002 : 1994 và được ban hành vào ngày 13/09/1999.
·        Vào tháng 09/2002, tổ chức BVQI lại chính thức cấp chứng nhận Công ty VBH đã chuyển đổi từ HTQLCL ISO 9002:1994 Sang HTQLCL 9001:2000.
·        Tháng 10/2010 Công ty chuyển đổi từ HTQLCL ISO 9001:2000 Sang HTQLCL ISO 9001:2008.
·        Hiện nay Công ty chính thức được cấp chứng nhận chuyển đổi từ HTQLCL ISO 9001:2008 Sang HTQLCL ISO 9001:2015
 
     Ngoài ra, ý thức được tầm quan trọng của Công tác bảo vệ môi trường trong kinh doanh sản xuất, từ năm 2003 Công ty cũng đã mời giảng viên của BVQI về VBH để cố vấn và đào tạo cho cán bộ VBH kiến thức về Quản lý và bảo vệ môi trường theo ISO 14000, Hiện nay công ty VBH cũng đang áp dụng rất hiệu quả, được các đối tác đánh giá cao và được Công ty SONY Việt Nam Cấp chứng nhận Green Partner.
        

Bản in Gửi bạn bè

Các bài viết khác:

 + Thông Tin Khách Hàng